深圳生物多样性 深圳生物多样性 深圳生物多样性 深圳生物多样性 深圳生物多样性 深圳生物多样性 深圳生物多样性
 
[ 发现·深圳 ]—深圳生物多样性
[ Discovery · Shenzhen ]—Biodiversity in Shenzhen
主站 | 发现·深圳
 
 
Eriocheir japonicus
日本绒螯蟹
学 名 Eriocheir japonicus
中文名 日本绒螯蟹
类 别 科Famliy:方蟹科 (Grapsidae)
属Genus:绒螯蟹属 (Eriocheir)
描 述

1. 直额绒螯蟹 Eriocheir recta(=台湾绒螯蟹 Eriocheir formosa
2. 狭额绒螯蟹 Eriochier leptognathus ( 或独立到新属:狭额新绒螯蟹 Neoeriocheir leptognathus )
3. 日本绒螯蟹 Eriocheir japonica
 ① 日本绒螯蟹指名亚种 Eriocheir japonica japonica
 ② 日本绒螯蟹中华亚种 Eriocheir japonica sinensis
 ③ 日本绒螯蟹合浦亚种 Eriocheir japonicus hepuensis

头胸甲不明显隆起。额缘具4个尖齿,外侧两齿较尖,中间两齿圆钝,齿间缺刻浅。额角后方具4个疣状突起;前侧缘具3齿,第4侧齿退化;最末端一对步足的趾节宽而扁。

分 布  
文 献  
 
日本绒螯蟹 Eriocheir japonicus
Fig.1 日本绒螯蟹 Eriocheir japonicus
2011-04-04

日本绒螯蟹 Eriocheir japonicus
Fig.2 日本绒螯蟹 Eriocheir japonicus
2011-04-04

日本绒螯蟹 Eriocheir japonicus
Fig.3 日本绒螯蟹 Eriocheir japonicus
2011-04-04
 
[ 发现·深圳]—深圳生物多样性 E-mail:5354107@qq.com
© [YELLOWMAN 昆虫视界] 版权所有
www.yellowman.cn